İşimiz Eğitim Gücümüz Eğitim / ISSN 2757-9085
Uygulamada Eğitim ve Yönetim Bilimleri Dergisi
Reklam

1- Uygulamada Eğitim ve Yönetim Bilimleri Dergisi (UEYBİD) İngilizce ve Türkçe olarak makale kabul eden bir Eğitim Bilimleri dergisidir. www.ueybid.com adresinde belirlenen alanlar haricinde makale kabul edilmemektedir.
2- Dergipark üzerinden yayın yaptığı için dergiye gönderilen makalelerin bu sistemden gönderilmesi gerekir. Gelen makale editörlerin kontrolünden sonra ilgili alan editörüne gönderilir. Alan editörleri tarafından makalenin yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilerek çift-kör hakem sistemine göre yazar isimleri çıkartılmak sureti ile hakem atamaları yapılır.
3- Yazım kurallarına uygun olmayan makaleler alan editörü tarafından yazarlara iade edilir ve kurala uygun şekle dönüştürülmesi istenir.
4- Makaleler www.ueybid.com/index.php/makale-gonder/ adresinden Microsoft Word dosyası olarak sisteme yüklenmelidir.
5- Makalelerin 250-500 kelime arası Türkçe ve İngilizce özeti olmalıdır.
6- Makalelerde Calibri (Gövde) yazı tipi kullanılmalıdır.
7- Yazı metni 12 punto olarak düzenlenecektir. Tablolarda ise aynı yazı karakteri 8-12 punto aralığında seçilebilecektir. Satır aralıkları ise 1,5 olarak ayarlanmalı, paragraftan önce ve sonra boşluk kullanılmamalıdır.
8- Makalelerde tüm başlıklar 12 punto ve koyu(bold) olarak yazılmalıdır.  Ana bölüm başlıklarının tamamı, 2. derece başlıkların ise ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır.
9- Sayfa kenarları alt-üst-sağ-sol kısımlardan 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.
10- Makalelerin sunumunda başlık, yazar isimleri, özet, anahtar kelimeler, giriş, materyal ve yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma ile kaynakça kısımları yer almalıdır.
11- Makalelerde yazar isimleri tam olarak yazılmalı ve asla unvan içermemelidir.
12- Metin içinde kaynaklara atıf yapılırken; (Öztürk, 2015) veya  (Singh et al., 2013; Bahçeci ve ark., 2015) şeklinde yapılmalıdır.  Aynı yazar ve yazarların aynı yıl yaptığı yayınlar varsa yayın yılının ardından (Yüksek, 2006a; 2006b) gibi harflendirmeler kullanılmalıdır.
13- Tablo, şekil, grafik gibi kısımların başlıkları da 12 punto olmalıdır.
14- Kaynaklar kısmı 10 punto yazı boyutunda ve APA 6 stiline uygun olarak aşağıdaki gibi hazırlanmalıdır.
15- Makaleler kaynakça hariç en fazla 20 sayfadan oluşmalıdır.

Tek Yazarlı Kitap
Aydın, A. (2004a). Düşünce tarihi ve insan doğası. İstanbul: Gendaş Yayınları.
Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Canada: Lexington Books.
Tek Yazarlı Çeviri Kitap
Rosen, R. H. (1998). İnsan yönetimi. (Çev: G. Bulut). İstanbul: MESS Yayınları.
İki Yazarlı Kitap
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Bryk, A. S., & Schneider, B. (1996). Trust in schools: A core resource for improvement. New York: Russell Sage Foundation.
İki Yazarlı Çeviri Kitap
Cooper, R., & Sawaf, A. (1997). Liderlikte duygusal zekâ (Çev: Z. Ayman & B. Sancar). İstanbul: Sistem Yayınları.
Üç Yazarlı Kitap
Köklü, N., Büyüköztürk, Ş., & Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2006). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools-healthy schools. Newbury Park, CA: SAGE.
Editörlü Kitap
Memduhoğlu, H. B., & Yılmaz, K. (Edt.) (2010). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (Eds.) (2003). Studies in leading and organizing schools. Greenwich: Information Age Publishing.
Editörlü Kitapta Bölüm
Yayla, A. (2009). Eğitimin felsefi temelleri. İçinde H. B. Memduhoğlu, & K. Yılmaz (Edt.), Eğitim bilimine giriş(ss. 19-43). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Hoy, W. K., & Tschannen-Moran, M. (2003). The conceptualization and measurement of faculty trust in schools: The omnibus t-scale. In W. K. Hoy, & C. G. Miskel (Eds.), Studies in leading and organizing schools (pp. 181-208). Greenwich: Information Age Publishing.
Çeviri Kitapta Bölüm
Finger, J., & Bamford, B. (2010). Ölçme değerlendirmenin yönetimi. (Çev: K. Yılmaz & E. Oğuz). Sınıf yönetimi stratejileri öğretmen kılavuzu [The Classroom Teacher’s Book Of Management Essentials]. (Çev. Edt: T. Karaköse). Ankara: Nobel Yayıncılık. ss. 194-243.
Book Reviews
Dent-Read, C., & Zukow-Goldring, P. (2001). Is modeling knowing? [Review of the book Models of cognitive development, by K. Richardson]. American Journal of Psychology, 114, 126-133.
Makale (1 yazar)
Yılmaz, K. (2010). Devlet ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(1), 579-616.
Tschannen-Moran, M. (2001). Collaboration and the need for trust. Journal of Educational Administration, 39(4), 308-331.
Makale (2 yazardan 7 yazara kadar)
Çokluk-Bökeoğlu,, Ö. & Yılmaz, K. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel güven hakkında öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(54), 211-233.
Oğuz, E., Yılmaz, K., & Taşdan, M. (2007). İlköğretim denetmenlerinin ve ilköğretim okulu yöneticilerinin denetim inançları. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 39-52.
Hoy, W. K., & Tarter, C. J. (2004). Organizational justice in schools: no justice without trust. International Journal of Educational Management, 18(4), 250-259.
Smith, C. A., Organ, D. W., & Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behavior: its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68(44), 653-663.  
Makale (8 ve daha fazla yazar)
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J.-Y., Coatsworth, D., Lengua, L.,…Griffin, W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.
Bildiri Kitabında Basılan Bildiri
Yılmaz, K. (2015). Değerler eğitimi üzerine düşünceler: Araştırmaların bütünleştirilmesi. İçinde A. Güvenç, & M. Saygın (Edt.), Eğitimde gelecek arayışları: Dünden bugüne Türkiye’de beceri, ahlak ve değerler eğitimi uluslararası sempozyumu (ss. 79-100). Bartın, Türkiye: Atatürk Araştırma Merkezi & Bartın Üniversitesi.
Parsons, O. A., Pryzwansky, W. B., Weinstein, D. J., & Wiens, A. N. (1995). Taxonomy for psychology. In J. N. Reich, H. Sands, & A. N. Wiens (Eds.), Education and training beyond the doctoral degree: Proceedings of the American Psychological Association National Conference on Postdoctoral Education and Training in Psychology(pp. 45–50). Washington, DC: American Psychological Association.
Bildiri Kitabında Basılmayan ya da Özet Metin Olarak Basılan Bildiri
Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Karaköse, T. (2010, Mayıs). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi & EYEDDER. Antalya.
Turan, S. (2006, Nisan). Eğitim yönetiminde paradigmatik dönüşümler (dönüşen bir şey yok). Türkiye’de Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı. EYEDDER-Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Ankara.
Turan, S. (2001, April). School climate, supportive leadership behavior and faculty trust in Turkish public schools. American Educational Research Association (AERA). Seattle Washington, USA.
Yayınlanmamış Lisansüstü Öğretim Tezleri
Arı, G. S. (2003). İşletmelerde güven ve personel güçlendirme ilişkisi: bankacılık sektöründe bir araştırma(Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Kamer, M. (2001). Örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Evans, T. J. (1996). Elementary teachers’ and principals’ perceptions of principals leadership style and school social organization (Doctoral Dissertation). Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan.
Yayınlanmamış Araştırma
Balcı, A., & Yılmaz, K. (2005). Okul yöneticisi profili araştırması. Yayınlanmamış Araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.
Sözlük
Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.
Türk Dil Kurumu (1975). Felsefe terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.
Ansiklopedi
Meydan Larousse (1990). Meydan Larousse ansiklopedisi. İstanbul: Meydan Yayınevi.
Rapor ya da Diğer Kurumsal Metinler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2004). 2004 yılı raporu. Yurtdışındaki vatandaşlarımıza ilişkin gelişmeler ve sayısal bilgiler. Rapor No: 129. Ankara: ÇSGB. YÖK (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Retrieved from YÖK website: http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans_programlari.htm
MEB (2009). Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 stratejik planı. Ankara: MEB Yayını
MoNE (1977). Report by the ministry of national education supervision council. Ankara: MoNE Publications.
Konrad Adenauer Vakfı (1998). Türk gençliği 98 – Suskun kitle büyüteç altında. Ankara: Konrad Adenauer Vakfı Yayınları.
Kanun, Yönetmelik, Tüzük Gibi Yasal Metinler
Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 24.06.1973. Sayısı: 14574. Numarası: 1739.    
Online Kaynaklar
Akbaba-Altun, S., & Çakan, M. (2008). Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği. İlköğretim-Online, 7(1), 157-173. Retrieved from http://ilkogretim-online.org.tr.
Bates, R. J. (2001a). Technology, values and the management of schools. British Educational Management and Administration Society Annual Conference. 5-7 October 2001. Newport Pagnall. Retrieved from http://www.deakin.edu.au/~rbates/paper1.doc.
Oğuz, A. (2009). Öğretmen adaylarının sözlü ve yazılı anlatım becerilerine ilişkin öz yeterlik algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3). Retrieved from http://www.e-sosder.com/dergi/30018-042.pdf.
Yılmaz, K. (2009). Secondary education pre-service science and mathematics teachers’ classroom management styles in Turkey. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 10(2). Retrieved from http://www.ied.edu.hk/apfslt/.
ERIC Kaynakları
Shyyan, V., Thurlow, M., & Liu, K. (2005). Student perceptions of instructional strategies: Voices of English language learners with disabilities. Minneapolis, MN: National Center on Educational Outcomes, University of Minnesota. Retrieved from the ERIC database.(ED495903)